La nostra oferta de serveis s’estructura en quatre grans àrees:

 • Estratègia
 • Comercialització
 • Internacionalització
 • Implantació

ESTRATÈGIA

L’estratègia és un procés necessari perquè l’empresa prosperi. A partir d’una definició adequada del negoci, desenvolupem i posem en pràctica una metodologia pròpia, resultat d’anys d’estudi i experiència. Aprofitem els últims avanços en cadascuna de les seves fases i els combinem de manera coherent, pràctica i adaptada als recursos dels nostres clients per aconseguir els millors resultats possibles.

Definició del Negoci

El que defineix el negoci d’una empresa no són els seus productes ni com els fa, sinó la necessitat que satisfà al client. Cometre un error en aquest primer pas és probablement una de les principals causes del fracàs comercial i pot comprometre el futur de l’empresa.

Estratègia Competitiva

Consisteix a crear un valor diferenciat que el consumidor estigui disposat a pagar. La nostra principal aportació en aquesta fase consisteix a ajudar a les empreses a definir la manera de diferenciar-se per prosperar i aconseguir una major rendibilitat.

Model de Negoci

Juntament amb l’adreça de l’empresa, definim els principals elements que s’han de combinar en el negoci. Treballem el seu contingut i la seva interrelació per desenvolupar un model òptim, eficient i amb capacitat de crear valor.

Pla de Negoci

És on es defineixen els objectius qualitatius i quantitatius a aconseguir, així com les activitats necessàries per aconseguir-los en un determinat període de temps.

Implantació

Aquesta fase consisteix a posar en pràctica les accions definides en el Pla de Negoci. És una de les més crítiques perquè els resultats solament s’aconsegueixen amb una correcta implantació i és en aquest moment on les empreses solen trobar les majors dificultats, per això nosaltres treballem estretament al costat de l’adreça per complir totes les accions planificades.

Mesurament de Resultats

La majoria de les empreses porten una comptabilitat pensada principalment per complir requisits formals.

Nosaltres li proposarem aplicar un sistema que, complint estrictament aquestes obligacions, se centri a aportar informació útil per a la gestió i la presa de decisions.

Anàlisi de Resultats + Informació de l’Entorn

A partir d’un correcte mesurament dels resultats ajudem a l’empresari a analitzar-los i, complementant-los amb la informació de l’entorn, busquem possibles àrees de millora, per prendre les decisions més adequades abans d’iniciar un nou cicle.

COMERCIALITZACIÓ

Entre tots els elements a combinar en el model de negoci, hi ha un que destaca especialment i és la comercialització ja que la venda és l’única font d’ingressos d’una empresa i per tant la principal generadora de beneficis.

Ajudem als nostres clients a aconseguir l’objectiu d’incrementar la xifra de negoci. Per a això li proposem una estratègia comercial coherent amb l’estratègia competitiva i la filosofia de cada empresa; combinem els elements del màrqueting d’una manera apropiada i proporcionada aplicant un enfocament de vendes capaç de concretar-se en comandes.

INTERNACIONALITZACIÓ

El potencial de vendes a nivell mundial és enorme per a qualsevol empresa. Per això posem la nostra experiència a la disposició dels empresaris que desitgin internacionalitzar les seves companyies, ja sigui a través de l’exportació com de la implantació a l’estranger mitjançant establiments permanents, filials o altres formes jurídiques. L’objectiu és aprofitar plenament les possibilitats de creixement que ofereix un mercat cada vegada més globalitzat.

IMPLANTACIÓ

És en la implantació on l’empresari es troba habitualment amb majors dificultats per posar en pràctica el pla definit.

D’una banda, ell mateix i el seu equip estan immersos en un dia a dia que no poden ni han d’abandonar. D’altra banda, és habitual que l’empresa no compti amb totes les habilitats necessàries per a l’aplicació del pla i tampoc compti amb proveïdors de confiança en tots els camps necessaris.

Per això oferim la possibilitat de contractar un equip de professionals experimentat i cohesionat, format per experts en cadascuna de les seves disciplines que garanteixen la posada en pràctica dels projectes d’una manera ràpida i eficient per complir els terminis i la qualitat del treball necessària.

La decisió de contractar cadascun dels serveis és totalment a criteri del client en funció de les seves necessitats.

Els serveis que oferim són, entre uns altres:

 • Branding i Packaging
 • Disseny Editorial
 • Màrqueting Digital
 • Continguts Literaris
 • Imatge i Fotografia
 • Disseny i Desenvolupament d’Esdeveniments
 • Gabinet de Premsa
 • Patents i Marques
 • Recursos Humans
 • Creació de Xarxes de Venda